ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op trainingen, workshops en coachtrajecten verzorgd door ViVe Coaching & Mindfulness.

Artikel 1. INSCHRIJVING

1.1 Deelnemers zijn ingeschreven voor een activiteit van ViVe Coaching & Mindfulness (behoudens punt 2)

- zodra ze zich middels invullen van het intakeformulier of via de website van ViVe Coaching & Mindfulness hebben aangemeld, of

- wanneer ze eenduidig per telefoon of e-mail te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een training of coachtraject, met de vraag of wij de inschrijving en factuur administratief willen afhandelen.

1.2 Door het ondertekenen van het intakeformulier en/of het betalen van het lesgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. Alsmede alle vragen op het intakeformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

Artikel 2. INTAKE- EN KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING

2.1 In het geval er bij deelname aan een programma, zoals bij de mindfulness basistraining, een gratis en vrijblijvende telefonische intake vooraf gaat aan deelname, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intake/kennismakingsgesprek. Het staat ViVe Coaching & Mindfulness vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan de training of activiteit.

Artikel 3. BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Alle betalingen geschieden voor aanvang van de activiteit. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

3.2 Bij te late betaling worden er wel administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.

3.3 Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat ViVe Coaching & Mindfulness dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen aan de activiteit waarvoor de betaling verlaat is. Bij creditering zal ViVe Coaching & Mindfulness de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

Artikel 4. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN

4.1 Annuleren van trainingen, workshops, coachafspraken: Annuleren kan alleen via e-mail. De datum van ontvangst van de e-mail is bindend.

1. Binnen de eerste 14 dagen / 10 werkdagen na inschrijving heeft u bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Het volledig betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw annulering.

2. Bij annulering tussen 14 dagen na aanmelden en 2 weken voor de start van het programma wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

3. Bij annulering korter dan 2 weken voor de startdatum van het programma is het volledige bedrag verschuldigd, ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan.

4. Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

5. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan ViVe Coaching & Mindfulness), wordt slechts €100 administratiekosten gerekend. Dit bedrag is te voldoen door degene die annuleert. De voorgedragen kandidaat ontvangt een nieuwe factuur en dient het volledige bedrag voor deelname aan de betreffende activiteit voor aanvang te voldoen.

Artikel 5. VERZETTEN EN VERSCHUIVEN VAN DATA

5.1 Het verzetten of verschuiven van deelname aan een programma of activiteit, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van ViVe Coaching & Mindfulness en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.

Artikel 6. AFZEGGEN/AFBELLEN INTAKES EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN

6.1 Individuele afspraken kunnen tot maximaal 24 uur tevoren kosteloos worden afgezegd, telefonisch of per sms. Indien de individuele sessie korter dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, wordt het volledige consult in rekening gebracht.

Artikel 7. AFGELASTEN TRAININGEN, PROGRAMMA’S & ACTIVITEITEN

7.1 ViVe Coaching & Mindfulness heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainingsdagen of activiteiten, met opgave van reden, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus of activiteit te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een activiteit vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang van de activiteit ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. ViVe Coaching & Mindfulness vergoedt maximaal het reeds betaalde bedrag voor de geannuleerde training of activiteit.

Artikel 8. PROGRAMMA’S IN OPDRACHT VAN DERDEN

8.1 Er kunnen programma’s worden ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, stichting of vereniging, of andere groep mensen een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt. In deze offerte worden de volgende punten beschreven: opzet van het programma en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden de algemene voorwaarden aanvaard. Alle genoemde algemene voorwaarden gelden ook voor deze opdrachten.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Het deelnemen aan de activiteiten van ViVe Coaching & Mindfulness is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de betreffende trainer gedeeld. De deelnemers blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

9.2 ViVe Coaching & Mindfulness verplicht zich de trainingen, coachtrajecten en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. ViVe Coaching & Mindfulness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van ViVe Coaching & Mindfulness, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van ViVe Coaching & Mindfulness. De eventuele aansprakelijkheid van ViVe Coaching & Mindfulness is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan ViVe Coaching & Mindfulness voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is ViVe Coaching & Mindfulness aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

9.3 ViVe Coaching & Mindfulness is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van ViVe Coaching & Mindfulness, dienen te worden vergoed.

Artikel 10. KLACHTENREGELEMENT

10.1 Als psycholoog is Mithra Falter, eigenaar van ViVe Coaching & Mindfulness, aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dat betekent dat er binnen het ViVe Coaching & Mindfulness wordt gewerkt volgens een aantal afspraken over vakmanschap, eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Het kan zijn dat, ondanks zorgvuldigheid en goede intenties, u een klacht heeft over ViVe Coaching & Mindfulness. U kunt dat natuurlijk altijd met Mithra bespreken. Alle klachten worden uiterst serieus genomen. Samen wordt er gekeken wat er nodig is om de klacht te herstellen. En dan nog kan het zijn dat we er niet uitkomen. Dan kunt u altijd bij het NIP terecht. Kijk op www.psynip.nl en kies in het menu kopje ‘Publieksinformatie’ en subkopje ‘Klacht over psycholoog?’. Het College van Toezicht van het NIP behandelt de klacht vervolgens zorgvuldig. Vermeld hierbij mijn NIP registratienummer: 218729.

Artikel 11. COPYRIGHT EN RECHTEN

11.1 Alle materialen, teksten, audio-instructies en cursusmaterialen die worden verstrekt tijdens trainingen, cursussen, coachings of die te vinden zijn op de website, blog of in de nieuwsbrieven van ViVe Coaching & Mindfulness (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Mithra Falter / ViVe Coaching & Mindfulness en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.vive-coaching.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door derden.

4